ENG | AMH

የድርጅቱምርትናአገልግሎቶች

መክሊትአነስተኛየገንዘብተቋምበገንዘብአጠቃቀምእውቀትየተደገፈገንዘብነክአገልግሎቶችበድህነትውስጥለሚገኙግለሰቦችእናቤተሰቦቻቸውበማቅረብላይይገኛል፡፡

ይህንንምስልትከድህነትለመውጣትየሚደረገውንጥረትየሚያግዝውጤታማአማራጭአድርጎበመጠቀምላይይገኛል፡፡ይህምሓቀኛምጣኔኃብታዊነጻነትንለመቀዳጀትእናለማስቀጠልየበኩሉንድጋፍደርጋል:፡

በእስካሁንቆይታውድርጅቱከዚህበታችየተዘረዘሩትንዘርፈብዙየገንዘብአማራጮችንበማቅረብጽኑምጣኔኃብታዊመስመሮችንለማፈላለግላይይገኛል፡፡

አነስተኛ የብድር አቅርቦት

አነስተኛ የቁጠባ አቅርቦት

የገንዘብ አያያዝ ክህሎት

የምክር አገልግሎት

 

የተግባራትዝርዝርt
ሀ. የብድርአቅርቦቶችtለ. የቁጠባአቅርቦቶች
1. የግብርናብድር 1. አስገዳጅቁጠባ
2. የግብርና -ንግድብድር 2. በፍቃደኝነትላይየተመሰረተቁጠባ
3.የቡድንንግድብድር
  • መደበኛየፍቃደኝነትቁጠባ
 4.የግልንግድብድር
  •   በጊዜየተገደበየፍቃደኝነትቁጠባ
5.የፍጆታብድር
  • ከወለድነጻየፍቃደኝነትቁጠባ
 6.የኃይልፕሮጀክትብድር (የባዮጋዝብድር)  ሐ. የመድንአገልግሎት
 7.ወቅታዊብድር
  • የአነስተኛቁጠባየህይወትመድህን
8.የህብረትሥራብድር መ. የማማከርአገልግሎት
 
  • ለደንበኞችየሚሰጥነጻየንግድሥራአሰራርክህሎትስልጠና